...

فرم پیش ثبت نام

پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول اسلامی دخترانه معصومیه – سال تحصیلی ۱۴۰3 _ ۱۴۰2

پیش ثبت نام به منزله دریافت اطلاعات جهت تماس و هماهنگی برای جلسه حضوری مصاحبه می باشد و به هیچ وجه به منزله ثبت نام و دریافت مبلغ نمی باشد .